بروزرسانی ها

بروزرسانی تاریخ 96/11/10

در صورتیکه دارای گارانتی هستید مجاز به بروز رسانی و استفاده از این بخش می باشید ، در غیر این صورت با شرکت هماهنگ کرده  و سپس اقدام به بروز رسانی نمائید .

بروزرسانی تاریخ 96/09/08

در صورتیکه دارای گارانتی هستید مجاز به بروز رسانی و استفاده از این بخش می باشید ، در غیر این صورت با شرکت هماهنگ کرده  و سپس اقدام به بروز رسانی نمائید .

بروزرسانی تاریخ 96/08/09

در صورتیکه دارای گارانتی هستید مجاز به بروز رسانی و استفاده از این بخش می باشید ، در غیر این صورت با شرکت هماهنگ کرده  و سپس اقدام به بروز رسانی  نمائید .

اپدیت Update662_960715

در صورتی که دارای گارانتی هستید مجاز به بروزرسانی می باشید در غیر اینصورت با شرکت هماهنگ کرده سپس اقدام به بروز رسانی نرم افزار آسان نمایید .

اپدیت Update662_960608_2

در صورتیکه دارای گارانتی هستید مجاز به بروز رسانی و استفاده از این بخش می باشید ، در غیر این صورت با شرکت هماهنگ کرده  و سپس اقدام به بروز رسانی  نمائید .