نرم افزارهای کاربردی

طراحی فاکتور وگزارشات استاندارد مورد قبول سازمان مالیاتی

 این پک شامل سه طرح فاکتور می باشد که در منوی چاپ 2 ، شامل چاپ 1 و چاپ 3 و چاپ 6 می باشد. همچنین گزارشهای عوارض و مالیات نیز که در از طریق منوی گزارشات - گزارش عوارض و مالیت قابل دسترس است نیز به روز می شود

Tiny Ocx Usb3

راه انداز قفل های Tiny بنفش جهت استفاده روی پورت USB 3