بروزرسانی ها

به روز رسانی 1400/01/24

در صورتی که قفل شما دارای خدمات (گارانتی ) است، مجاز به بروزرسانی می باشید . در غیر این صورت با شرکت آسان هماهنگ کنید .

به روز رسانی 99/09/18

در صورتی که قفل شما دارای خدمات (گارانتی ) است، مجاز به بروزرسانی می باشید . در غیر این صورت با شرکت آسان هماهنگ کنید .

به روز رسانی 99/8/10

در صورتی که قفل شما دارای خدمات (گارانتی ) است، مجاز به بروزرسانی می باشید . در غیر این صورت با شرکت آسان هماهنگ کنید .

بروزرسانی 981224

در صورتی که دارای گارانتی میباشید ، مجاز به بروزرسانی میباشید